Dezvoltare durabilă

Preocupările Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice privind dezvoltarea durabilă sunt reale şi permanente, fiind avute în vedere în fiecare activitate sau proiect dezvoltat în ultimii ani.

Dezvoltarea durabilă, sintetizând necesitatea de satisfacere a nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi, a fost avută în vedere în procesul de elaborare şi implementare a prezentului proiect luând în considerare 3 aspecte: mediul înconjurător, mediul economic şi mediul social. Au fost luate toate măsurile necesare pentru îndeplinirea condiţiilor minime impuse în Ghidul solicitantului în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă.

Proiectul este complementar cu obiectivele Strategiei europene de dezvoltare durabilă adoptată de Consiliul European în anul 2006, deoarece implică utilizarea de mijloace electronice de comunicare; tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor au un efect pozitiv per ansamblu asupra dezvoltării durabile, la nivel european fiind promovate investiţiile în acest domeniu. Prin implementarea unor procese informatizate, proiectul va contribui la dezvoltarea societăţii informaţionale, o societate în care informaţia şi TIC se utilizează la scară largă şi la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere.

Referitor la respectarea principiilor dezvoltării durabile în cadrul acestui proiect, au fost avute în vedere şi alte documente relevante în domeniu (de exemplu „Documentul de informare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea durabilă şi achiziţiile publice” elaborat de Ministerul Internelor şi reformei Administrative” – document destinat potențialilor beneficiari ai PODCA în vederea identificării, încă din faza de scriere a proiectelor,  a aspectelor legate de dezvoltarea durabilă şi egalitatea de şanse impuse prin legislaţia naţională şi comunitară în domeniu).

Subiectul dezvoltării durabile a fost abordat în Conferinţă de lansare a proiectului, ocazie cu care toţi cei implicaţi vor au fost informaţi corespunzător cu privire la acest aspect.

Implicarea activă, constantă şi reală a Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în promovarea şi susţinerea dezvoltării durabile este susţinută şi de secţiunea specifică alocată acestui scop pe web-site-ul propriu. În cadrul acestei secţiuni sunt publicate materiale informative sub formă de broşuri, care asigură o informare corespunzătoare asupra conceptului de dezvoltare durabilă. Dintre aceste materiale, trebuie menţionată în special publicarea „Criteriilor de calitate ale şcolilor dezvoltării durabile”, care reprezintă un Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei în domeniul dezvoltării durabile.