Beneficiarul proiectului

Numele organizaţiei Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
Cod de înregistrare fiscală 13729380
Adresa instituţiei Str. General Berthelot, nr 28-30, sector 1, 010168, Bucureşti
Adresa oficială de e-mail a instituţiei public@min.edu.ro
Web page www.edu.ro

Descrierea Beneficiarului

Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice, înfiinţat prin reorganizarea Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului. Ministerul Educaţiei Naționale şi Cercetării Ştiinţifice are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice şi inovării.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, cu consultarea asociaţiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, Consiliului Naţional al Rectorilor, structurilor asociative ale universităţilor şi şcolilor de stat, particulare şi confesionale, Consiliului Minorităţilor Naţionale, sindicatelor reprezentative din învăţământ, asociaţiilor reprezentative ale elevilor, asociaţiilor reprezentative ale studenţilor, autorităţilor administraţiei publice, mediului de afaceri şi organizaţiilor neguvernamentale finanţatoare care susţin programe educative.

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice indeplineste urmatoarele functii:

1. formulează politici şi elaborează programe de perspectivă în domeniile educaţiei şi învăţământului de toate gradele şi asigura implementarea lor în unităţile şi în instituţiile subordonate sau coordonate;

2. evaluează, coordonează şi controlează realizarea politicilor şi programelor în domeniu şi stabileşte sau propune, după caz, măsuri de corectare a lor;

3. controlează şi monitorizează aplicarea prevederilor legale cu privire la organizarea şi funcţionarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular;

4. elaborează cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi economico-financiar în care se realizează politicile în domeniu;

5. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative în domeniul său de activitate, controlează şi monitorizează respectarea reglementarilor din domeniul său de activitate;

6. elaborează metodologii şi standarde naţionale de evaluare a elevilor, de organizare şi funcţionare a unităţilor şi instituţiilor de învăţământ particular şi a sistemului naţional de învăţământ; elaborează criterii generale de admitere în învăţământul superior;

7. aproba reţeaua de învăţământ preuniversitar;

8. propune cifra de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat;

9. efectuează controale asupra modului în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor publice locale abilitate;

10. asigură cadrul legal şi monitorizează implicarea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ în procesul de educaţie continuă a adulţilor;

11. asigură şcolarizarea specializată şi asistenţă psihopedagogică adecvate pentru elevi şi tineri cu deficienţe fizice, senzoriale, mintale sau asociate;

12. asigura funcţionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii;

13. coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare, cultural-artistice, sportive şi turistice ale elevilor şi studenţilor;

14. comunică şi colaborează cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă în domeniile care vizează conţinutul procesului de educaţie şi învăţământ şi asigură condiţiile materiale şi financiare de desfăşurare a acestui proces;

15. asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri;

16. asigură armonizarea politicilor elaborate în domeniul învăţământului cu cele din legislaţia externă;

17. participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu;

18. iniţiază, prin intermediul centrelor de excelenţă, programe şi proiecte de dezvoltare a învăţământului pe plan local şi regional şi asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;

19. coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ; aprobă, coordonează, conduce şi finanţează direct toate proiectele din domeniul tehnologiei informaţiei şi societăţii informaţionale, derulate în cadrul sistemului naţional de învăţământ şi cercetare, indiferent de nivelul şi valoarea proiectelor;

20. asigură şi monitorizează modul de formare şi utilizare a resurselor umane, materiale şi financiare necesare realizării procesului de învăţământ şi educaţie;

21. asigura editarea, tipărirea şi difuzarea manualelor şi a materialului didactic pentru învăţământul preuniversitar;

22. realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie;

23. stabileşte modalităţi de recunoaştere şi de echivalare a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice, eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, ţinând seama şi de înţelegerile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;

24. avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale, pentru domeniul său de activitate;

25. asigura managementul asistenţei financiare acordate de Uniunea Europeană prin programul sectorial "Dezvoltarea resurselor umane";

26. asigură recrutarea, selectarea, promovarea, după criteriul competenţei, a personalului din cadrul sistemului naţional de învăţământ şi cercetare;

27. organizează, coordonează şi monitorizează procesul de evaluare şi acreditare în domeniul învăţământului şi cercetării;

28. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;

29. asigura mijloacele financiare de la bugetul de stat, prin bugetul propriu, pentru derularea programelor şi proiectelor din domeniul de activitate, precum şi a asistenţei sociale a elevilor, studenţilor şi personalului angajat în cadrul sistemului naţional de învăţământ şi cercetare;

30. controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;

31. asigură managementul asistentei financiare acordate de Uniunea Europeana prin programul sectorial "Creşterea competitivităţii, cercetare-dezvoltare", în calitate de organism intermediar.